نمونه کارها


نمونــه ای از پــروژه های جـام بالـکن (بالکن شیــشه ای ) انجـام شده تـوسط شـرکت بــهسازان انــرژی

 

 

 

 

جام بالکن با شیشه دودی

 

 

جام بالکن با زاویه 90 درجه

جام بالکن با زاویه 90 درجه

 

 

جام بالکن در حالت باز

 

جام بالکن گرد

 

 

پروژه جام بالکن در حالت بسته